Dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Autorzy mogą przesyłać teksty do jednego z czterech działów czasopisma:

I.    Literatura

II.   Konteksty

III.  Recenzje

IV.  Varia

Objętość nadsyłanych artykułów (bez tytułu, słów kluczowych, abstraktów) nie powinna przekraczać 1 arkusza (40 000 znaków ze spacjami i przypisami), recenzji 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami i przypisami), sprawozdań i wywiadów 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami i przypisami).

Prosimy o załączanie streszczenia w języku polskim i angielskim nie dłuższego niż 1000 znaków, słów kluczowych, adresu do korespondencji, adresu mailowego oraz krótkiego biogramu zawierającego tytuł naukowy, miejsce pracy oraz tytuły publikacji książkowych (maksymalnie trzech) wraz z datą i miejscem wydania.

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman (12 punktów dla tekstu głównego i 10 punktów dla przypisów) z odstępami 1,5 wiersza w tekście głównym.

Cytaty zapisujemy antykwą (prostą czcionką) w cudzysłowie. Stosujemy cudzysłowy podwójne – dolne i górne: „". Cytaty dłuższe niż dwie linijki zapisujemy czcionką o rozmiarze 11 punktów w tzw. bloczku tzn. oddzielone podwójną interlinią od tekstu głównego, z wcięciem z obu stron 1,5 cm oraz z pojedynczym odstępem w obrębie cytatu. Tytuły książek, artykułów, filmów itp. zapisujemy kursywą, a tytuły gazet i czasopism antykwą w cudzysłowie. Zwroty i słowa w językach obcych zapisujemy kursywą, a fragmenty wyróżnione przez autora – pogrubioną czcionką (boldem), dodając w nawiasie kwadratowym: „podkreśl. moje" oraz inicjały autora. Opuszczenia zaznaczamy za pomocą nawiasu kwadratowego: [...].

Prosimy o sporządzanie przypisów dolnych z numeracją ciągłą.

Wzory przypisów

M. Heidegger, W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Kraków 2000.

J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M. P. Markowski [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 61.

Tamże, s. 253.

M. Głowiński, Realizm i demagogia [w:] tenżeRytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 10.

E. Auerbach, dz. cyt. s. 252.

J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie..., dz. cyt., s. 12.

R. Nycz, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie" 2010, nr 5, s. 170.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach.

Do opisu bibliograficznego artykułu opublikowanego w Internecie (autor, tytuł, link do adresu strony) proszę dołączyć datę odwiedzin [dd.mm.rrrr].

 

Procedura recenzowania nadsyłanych tekstów:

1. Recenzja odbywa się w dwóch etapach. Pierwszego dokonuje zespół redakcyjny czasopisma, który ocenia, czy tekst spełnia wymogi formalne stawiane artykułom naukowym, jego poziom merytoryczny oraz  zgodność z profilem czasopisma. Po pozytywnej opinii redakcji, artykuł trafia do recenzji.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

3. Recenzja musi być sformułowana na piśmie, na załączonym formularzu i zakończona jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie tekstu do publikacji lub jego odrzucenie.

4. Redakcja przekazuje uwagi recenzenta autorowi.

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu podejmuje redakcja na podstawie opinii jej członków i pisemnej recenzji.

6. Informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do czasopisma redakcja przesyła w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia naboru artykułów do danego numeru.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku na stronie internetowej czasopisma, w zakładce O czasopiśmie zamieszczana jest lista współpracujących z czasopismem recenzentów.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

Zasady etyczne obowiązujące w piśmie

Redakcja uważa rzetelność w nauce za jej fundament, dlatego wszystkie przypadki nieuczciwości naukowej będą ujawniane i przekazywane odpowiednim podmiotom.

W celu przeciwdziałania przypadkom nierzetelności naukowej redakcja wymaga od autorów prac nadsyłanych do czasopisma dołączenia oświadczenia, w którym stwierdza się, że praca nie była już opublikowana ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism, nie zostały w niej wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł. Redakcja wymaga również informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

W przypadku dostarczenia oświadczenia drogą elektroniczną musi być ono sygnowane własnoręcznym podpisem i wysłane jako skan w formacie *.pdf, *.jpg.

Szczegółowe zasady dotyczące zasad etyki publikacji, stosowane w czasopiśmie dostępne są na stronie Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE- Committe of Publication Ethics).