O Czasopiśmie

„Czy/tam/czy/tu" to internetowy półrocznik naukowy, poświęcony zagadnieniom literatury dziecięcej i jej szeroko pojętym kontekstom. Powstanie czasopisma jest wynikiem inicjatywy działającego od grudnia 2013 r. na Wydziale Polonistyki UJ Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Członkami redakcji są pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co stanowi efekt działania Humanistycznego Konsorcjum Naukowego i umowy konsorcyjnej podpisanej w kwietniu 2015 r. pomiędzy polonistycznymi wydziałami dwóch uniwersytetów. Z kolei członkami Rady Naukowej czasopisma są przedstawiciele sześciu ośrodków z kraju i zagranicy.

 

Periodyk składa się z czterech stałych działów:

I.   Literatura

II.  Konteksty

III. Recenzje

IV. Varia

W pierwszym dziale będą zamieszczane artykuły naukowe dotyczące literatury dziecięcej. Drugi dział (Konteksty) obejmuje studia i szkice naukowe dotyczące zarówno badań nad dzieciństwem, zagadnień edytorskich, jak i sztuki, muzyki, teatru czy filmu dla młodego odbiorcy. Trzeci dział (Recenzje) zawiera recenzje publikacji naukowych poświęconych literaturze i kulturze dziecięcej i młodzieżowej. Ostatni dział (Varia) zawiera relacje i sprawozdania z konferencji, wywiady z badaczami i pisarzami oraz krótkie wzmianki.

Zapraszamy do publikowania zarówno doświadczonych naukowców, jak i doktorantów badających literaturę i kulturę dziecięcą. Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access). Każdy, kto ma gdziekolwiek dostęp do sieci może swobodnie czytać, kopiować, przechowywać, drukować i wykorzystywać opublikowane artykuły do celów naukowych czy dydaktycznych zgodnie z prawem.

Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej,  ul. Gołębia 20, 31-007 Kraków, pokój 46. 

ISSN 2543-943X
Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie (open access)
Czasopismo patronatem objęła Polska Sekcja IBBY